Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καλαθι

Το καλαθι σας ειναι αδειο

ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Διάρκεια και Έναρξη της Εγγύησης
- Η εγγύηση για επαγγελματικό εξοπλισμό ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο τιμολόγιο.
- Αυτή η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττώματα που προκύπτουν από την κανονική χρήση εντός της περιόδου εγγύησης.
- Σε περίπτωση αξίωσης της εγγύησης απαιτείται απόδειξη αγοράς, όπως αντίγραφο απόδειξης/τιμολογίου, μαζί με συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης σε όσα προϊόντα απαιτείται.
 
2. Περιεχόμενο και έκταση της Εγγύησης
- Ισχύει για καινούργια μηχανήματα
- Εντός του χρονικού διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης και αν πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις, για σφάλματα που αφορούν στο υλικό, την συναρμολόγηση ή την κατασκευή του προϊόντος, παρέχουμε, είτε δωρεάν επισκευή δηλαδή επαναφορά στην κανονική λειτουργία χωρίς χρέωση ανταλλακτικών ή εργασίας, είτε αντικατάσταση.
- Για επισκευές εντός του χρόνου της εγγύησης δεν αναλαμβάνουμε κανένα κόστος για δανειζόμενα μηχανήματα αντικατάστασης.
- Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόν κέρδος από την μη λειτουργία του μηχανήματος λόγω βλάβης, ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι ζημιών πέραν των δικαιωμάτων που ορίζονται από το παρόν.
- Η περίοδος της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή διενέργεια βελτίωσης που γίνονται χωρίς χρέωση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης.
- Αν πουληθεί ένα μηχάνημα που αγοράσατε από την R. F. Beauty Experts Ltd για το οποίο ισχύει ήδη η εγγύηση, τα δικαιώματα της εγγύησης μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη από το χρονικό σημείο της πώλησης.
 
3. Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση
Η εγγύηση ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:
- Φυσιολογική φθορά.
- Ανταλλακτικά και εξαρτήματα που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση.
- Ελλιπή συντήρηση.
- Βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά.
- Βλάβη που προκλήθηκε από πτώση του προϊόντος.
- Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).
- Βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, η αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.
- Χρήση όχι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων).
- Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
- Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται από την από την εταιρεία κατασκευής ή βλάβη που έχει προκύψει από παρέμβαση (ρύθμιση, εγκατάσταση, ανακατασκευή, επισκευή) που πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία της.
- Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.
- Βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
- Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
- Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου χρήσης.
- Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, υγρά, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που έχει προκύψει από επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά ή υλικά έναντι των οποίων δεν έχει αντοχή, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κ.λ.π.
- Εάν η ετικέτα αφαιρεθεί από το προϊόν.

4. Υποχρεώσεις Αγοραστών
Για να αποκτήσει ο αγοραστής τα πλεονεκτήματα της εγγύησης πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα:
- Να προσκομίσει το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς.
- Σε περίπτωση βλάβης, τα έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, επιβαρύνουν τον αγοραστή.